‘ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER’​

Bijna een jaar geleden zijn deelnemers van 11 verschillende scholen voor vso en praktijkonderwijs in de regio Eindhoven-Kempenland gestart met de leergang ‘Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren’. Deze leergang is op maat gemaakt voor deze scholen aan de hand van een veranderingsgerichte leermethodiek. Deze methodiek maakt het mogelijk dat deelnemers ook écht wat veranderen aan de hand van het gekozen centrale thema.

Het centrale thema van deze leergang was: Hoe versterken we de loopbaanbegeleiding (LOB) binnen de scholen en de regio? De deelnemers zijn als kartrekker van hun school aan de slag gegaan om hier een plan voor te maken. Zij hebben ingezoomd op de eigen organisatie en zich aan de hand van masterclasses verdiept in de theorieën van het SLIM (Subjectief Logisch Interventie Model) van Henks Spies van Inclusivate en Rupert Spijkerman (LOB123).

Daarna zijn de bijeenkomsten gebruikt om tot een plan van aanpak voor de eigen school te komen. Op 18 november hebben de kartrekkers hun plannen via een pitch gepresenteerd aan het bestuur/de directie van hun scholen. Het was mooi om te zien op welke diverse manieren deze pitches werden gegeven, maar ook dat alles toch goed samenviel. Dit was waar de leergang voor bedoeld was: de kartrekkers lieten met enthousiasme zien op welke manieren zij LOB in de organisatie wilden versterken, in samenwerking met collega’s. Met de pitch gaven zij aan wat uitdagingen zijn en wat zij nodig hebben van hun directies om ook daadwerkelijk de veranderingen te kunnen realiseren.

Gesprek

Er was vervolgens ruimte voor het gesprek tussen kartrekkers en hun directie maar ook tussen directies onderling. Tevens namen de directeur van het samenwerkingsverband, Niek van der Zanden, en de programmacoördinator Han Viguurs deel aan deze bijeenkomst. Er ontstonden mooie gesprekken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het vervolg, bijvoorbeeld over middelen, scholing, communicatie. De deelnemers zijn het erover eens dat deze manier van leren waardevol is voor de kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Hierdoor ontstaan begrip, kennisverbreding en korte lijntjes. Melissa Bekkers-Hogeboom van De Groote Aard verwoordde het heel mooi in haar pitch: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

De leergang is ontwikkeld vanuit Naar de Juiste Plek. Bovenstaande ervaringen laten zien dat de gebruikte veranderingsgerichte methodiek zeer goed toepasbaar is voor meer thema’s die relevant zijn voor de regionale samenwerking rond begeleiding van jongeren. Naar de juiste plek gaat graag in gesprek met netwerkpartners om deze thema’s te verkennen en biedt ook middelen om een leergang als maatwerk vorm te geven.

Via naardejuisteplek.nl is het opleidingsaanbod beschikbaar gericht op LOB en het Motivatiekompas. Kartrekkers aan bovenstaande leergang hebben dit scholingsaanbod verwerkt in hun plannen. Daarnaast is het aanbod beschikbaar voor alle netwerkpartners in de regio Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Op de website staan de planning en voorwaarden beschreven.

Afsluiting_Leergang