ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIVITEITEN

Toepasselijkheid en algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen vermeld op www.naardejuisteplek.nl  Uitvoerders in opdracht van het programma VSV/Jongeren in een kwetsbare positie, RMC regio 37 Zuidoost-Brabant (hierna te noemen ‘de organisatie’) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de activiteiten zoals hieronder weergegeven.

Artikel 1
Doelgroep
1.1
De doelgroep voor de activiteiten staan genoemd in de beschrijvingen van de activiteiten.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers die zich aanmelden voor de activiteiten.
2.2
Door deze inschrijving gaat de inschrijver akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 3
Locatie
3.1
De organisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de locatie en informeert de deelnemer over de locatie.
3.2
De organisatie behoudt zich het recht indien nodig, de locatie te wijzigen.
3.3
Scholen stellen gratis een locatie voor de activiteit beschikbaar, inclusief koffie en thee. Als er geen locatie beschikbaar kan worden gesteld, kan een externe locatie door de organisatie worden gehuurd waarvan de kosten aan de deelnemers worden doorbelast.
Artikel 4
Inschrijvingen
4.1
Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2
Na inschrijving ontvangt de inschrijver een ontvangstbevestiging via de e-mail. Deze e-mail maakt de inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangen aanmeldingen.
4.3
Per activiteit is er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een activiteit vol zit, komt de inschrijver op een wachtlijst te staan.
Mocht er een plek vrijkomen, dan neemt de organisatie uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit via e-mail contact met de inschrijver op.
4.4
De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijver – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook het streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende organisaties, kan reden zijn de inschrijver niet in te schrijven voor de oactiviteit. De inschrijver wordt tijdig via e-mail geïnformeerd.
Artikel 5
Afmeldingen
5.1
Afmeldingen dienen uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit per e-mail te worden gemeld via info@naardejuisteplek.nl
5.2
Bij het meerdere malen niet verschijnen bij de activiteiten, zonder tijdige afmelding, neemt de organisatie passende maatregelen en kan
ingeval de deelnemer kosteloos deelneemt alsnog de kosten van de activiteit in rekening brengen bij de deelnemer.
Artikel 6
Annulering/verplaatsing door de organisatie
6.1
De organisatie is gerechtigd bij onvoldoende inschrijvingen de activiteit te annuleren. Mocht een activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt de inschrijver daar uiterlijk zeven dagen voor aanvang bericht over.
6.2
De organisatie is gerechtigd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de activiteit te annuleren/te verplaatsen.
6.3
De organisatie is gerechtigd bij ziekte van de trainer deze te vervangen door een andere trainer of de aangeboden activiteit één dag van te voren te annuleren. Bij annulering wordt de activiteit in overleg verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.
6.4
De organisatie is gerechtigd in geval van overmacht situaties de activiteit te annuleren. Het informeren hierover zal binnen een hiervoor zo acceptabel mogelijk tijdsbestek plaatsvinden.
6.5
De organisatie is niet aansprakelijk voor kosten of schade van deelnemers door annulering/verplaatsing van de activiteiten door de
organisatie.
Artikel 7
Kosten
7.1
De kosten van de activiteiten worden vermeld. BTW is niet van toepassing.
7.2
Deelname aan de activiteit kan kosteloos zijn voor medewerkers van scholen die horen bij de Stichting Regionaal
Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland
Dit staat vermeld bij de betreffende activiteit. Indien een medewerker behorende bij deze scholen zich niet tijdig afmeld voor de activiteit of meerdere malen niet verschijnt tijdens de activiteit is de organisatie gerechtigd om de kosten van de activiteit in rekening te brengen bij de deelnemer.
7.3
De materiaalkosten voor de activiteit zijn inbegrepen. Kosten van de verplichte vakliteratuur zijn niet bij de activiteit inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
7.4
Gemaakte kosten, waaronder maar niet uitsluitend parkeerkosten of kosten van openbaar vervoer, worden niet betaald door de organisatie.
Artikel 8
Betaling
8.1
Betaling door de deelnemer dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum door storting op de door de organisatie aangewezen
bankrekening.
8.2
Indien de deelnemer niet tijdig heeft betaald kan deze niet deelnemen aan de activiteit.
Artikel 9
Klachten
9.1
Klachten aangaande een activiteit kunt u melden via info@naardejuisteplek.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen om de
klacht te bespreken.
Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1
De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen van deelnemers of voor gevolgen van gebeurtenissen tijdens de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisatie.
Artikel 11
Materiaal voor de activiteit
11.1
Al het materiaal voor de activiteit en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd,
gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) materiaal van de activiteit is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd materiaal van de activiteit van de organisatie op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Artikel 12
Privacy
12.1
De organisatie gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van deelnemers om, conform de geldende wet- en regelgeving en de
privacyverklaring  van de organisatie die staat op www.naardejuisteplek.nl
Artikel 13
Overig
13.1
De organisatie heeft het recht altijd de inhoud van de activiteiten te wijzigen.
13.2
Indien een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een activiteit, heeft de trainer het recht de deelnemer weg te sturen, dan wel te weigeren voor de huidige tijd of volgende activiteit. Indien de opleiding kosteloos werd gevolgd, kunnen de kosten voor de activiteit alsnog worden verhaald op de deelnemer.

Toepasselijkheid en algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen vermeld op www.naardejuisteplek.nl  Uitvoerders in opdracht van het programma VSV/Jongeren in een kwetsbare positie, RMC regio 37 Zuidoost-Brabant (hierna te noemen ‘de organisatie’) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de opleidingen zoals hieronder weergegeven.

Artikel 1    Doelgroep
1.1  De doelgroep voor de opleidingen staan genoemd in de beschrijvingen van de opleidingen.

Artikel 2    Toepasselijkheid
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers die zich aanmelden voor de opleidingen.
2.2  Door deze inschrijving gaat de inschrijver akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3    Locatie
3.1  De organisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van de locatie en informeert de deelnemer over de locatie.
3.2  De organisatie behoudt zich het recht indien nodig, de locatie te wijzigen.

Artikel 4    Inschrijvingen
4.1  Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2  Na inschrijving ontvangt de inschrijver een ontvangstbevestiging via de e-mail. Deze e-mail maakt de inschrijving definitief. Inschrijving vindt
plaats in volgorde van ontvangen aanmeldingen.
4.3  Per opleiding is er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een opleiding vol zit, komt de inschrijver op een reservelijst te staan.
Mocht er een plek vrijkomen, dan neemt de organisatie uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop via de e-mail contact met de
inschrijver op.
4.4  De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijver – wanneer sprake is van over intekening – op een wachtlijst te plaatsen, dan wel
te berichten dat de inschrijving is gesloten. Ook het streven naar een evenwichtige spreiding van deelnemers uit verschillende organisaties,
kan reden zijn de inschrijver niet in te schrijven voor de opleiding. De inschrijver wordt tijdig via e-mail geïnformeerd.

Artikel 5    Afmeldingen
5.1  Afmeldingen dienen twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail te worden gemeld via opleidingen@naardejuisteplek.nl
5.2  Bij het meerdere malen niet verschijnen bij de opleidingen, zonder tijdige afmelding, neemt de organisatie passende maatregelen en kan
ingeval de deelnemer kosteloos deelneemt alsnog de opleidingskosten in rekening brengen bij de deelnemer.

Artikel 6    Annulering/verplaatsing door de organisatie
6.1  De organisatie is gerechtigd bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren. Mocht een opleiding geen doorgang vinden of worden
uitgesteld, dan ontvangt de inschrijver daar uiterlijk zeven dagen voor aanvang bericht over.
6.2  De organisatie is gerechtigd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de
hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de opleiding te annuleren/te verplaatsen.
6.3  De organisatie is gerechtigd bij ziekte van de trainer deze te vervangen door een andere trainer of de aangeboden opleiding één dan van te
voren te annuleren. Bij annulering wordt de opleiding in overleg verplaatst naar een andere datum of geannuleerd.
6.4  De organisatie is gerechtigd in geval van overmacht situaties de opleiding te annulering. Het informeren hierover zal binnen een hiervoor zo
acceptabel mogelijk tijdsbestek plaatsvinden.
6.5  De organisatie is niet aansprakelijk voor kosten of schade van deelnemers door annulering/verplaatsing van de opleidingen door de
organisatie.

Artikel 7    Kosten
7.1  De kosten van de opleidingen worden vermeld. BTW is niet van toepassing.
7.2  Deelname aan de opleiding kan kosteloos zijn voor medewerkers van scholen die horen bij de Stichting Regionaal
Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland
Dit staat vermeld bij de betreffende opleiding.
Indien een medewerker behorende bij deze scholen zich niet tijdig afmeld voor de opleiding of meerdere malen niet verschijnt tijdens de opleiding is de organisatie gerechtigd om de opleidingskosten in rekening te brengen bij de deelnemer.
7.3  De kosten voor het opleidingsmateriaal zijn inbegrepen. Kosten van de verplichte vakliteratuur zijn niet bij de opleiding inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
7.4  Gemaakt kosten, waaronder maar niet uitsluitend parkeerkosten of kosten van openbaar vervoer, worden niet betaald door de organisatie.

Artikel 8    Betaling
8.1  Betaling door de deelnemer dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum door storting op de door de organisatie aangewezen
bankrekening.
8.2  Indien de deelnemer niet tijdig heeft betaald kan deze niet deelnemen aan de opleiding.

Artikel 9    Klachten
9.1  Klachten aangaande een opleiding kunt u melden via opleidingen@naardejuisteplek.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen om de
klacht te bespreken.

Artikel 10  Aansprakelijkheid
10.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen van deelnemers of voor gevolgen van gebeurtenissen
tijdens de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisatie.

Artikel 11  Opleidingsmateriaal
11.1 Al het opleidingsmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd,
gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte
van) opleidingsmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmateriaal van de organisatie op enigerwijze aan
derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 12  Privacy
12.1 De organisatie gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van deelnemers om, conform de geldende wet- en regelgeving en de
privacyverklaring  van de organisatie die staat op www.naardejuisteplek.nl

Artikel 13  Overig
13.1  De organisatie heeft het recht altijd de inhoud van de opleidingen te wijzigen.
13.2  Indien een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een opleiding, heeft de trainer het recht de deelnemer weg te sturen, dan wel te weigeren
voor de huidige tijd of volgende opleiding. Indien de opleiding kosteloos werd gevolgd, kunnen de kosten voor de opleiding alsnog worden
verhaald op de deelnemer.