BLOG | SAMENWERKING NÓG BELANGRIJKER

Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren op ons werkterrein. De uitdagingen zijn nog steeds groot. Misschien zijn ze zelfs toegenomen door de forse stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters die zich in het hele land heeft voorgedaan. Het is een probleem waarin vele maatschappelijke en sociale factoren een rol spelen. De onzekerheid in de wereld neemt bovendien toe door oorlogen en conflicten en die hebben ook zijn weerslag in ons land, in onze wijken en op onze scholen. De tegenstellingen lijken zich op veel gebieden te verharden. Eenzaamheid en psychische problematiek nemen toe, ook bij jongeren, en je kunt nog steeds spreken van een post-corona-effect in het onderwijs. Dat maakt het er voor onze doelgroep niet gemakkelijker op. En het maakt voor ons de opdracht nog zwaarder. Gelukkig ontmoet ik in het veld vastberadenheid en de sterke wil om een tandje bij te schakelen, zowel bij de scholen en de bedrijven als bij de overheden.

Het ministerie van OCW is inmiddels samen met het ministerie van SWZ begonnen om in de regio’s input op te halen voor het nieuwe programma om vsv terug te dringen. Dat gaat dan over de periode 2025-2029. Wij zijn in onze regio gestart met voorbereidingen voor de verlenging van het huidige programma voor schooljaar 2024-2025 dat als ‘overgangsjaar’ wordt beschouwd. Maar ook in een overgangsjaar kun je natuurlijk nog een aantal andere accenten plaatsen. We gaan het programma voor dat verlengingsjaar in het voorjaar vaststellen, mede op basis van de input die we nu vanuit de regio en de besturen krijgen.


Een andere belangrijke gebeurtenis in maart is het instellen van een tijdelijke werkgroep ‘Van school naar duurzaam werk’. Die vloeit voort uit de gelijknamige wet die ertoe gaat leiden dat de doelgroep van de Doorstroompunten (voorheen RMC’s) wordt uitgebreid naar de groep van 23 tot 27 jaar. Ook kwetsbare jongeren in die leeftijdsgroep worden dan vanuit het Doorstroompunt gemonitord en begeleid naar werk. Dat gaat nog meer samenwerking en samenspel vragen van onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Die tijdelijke werkgroep gaat dat in onze regio – waar gelukkig al een goede samenwerking is – verder handen en voeten geven.

Een ander speerpunt dit jaar is een regionaal symposium dat we vanuit ons programma Naar de Juiste Plek in oktober willen organiseren als voorbereiding op het maken van een nieuw vsv-programma. Als het goed is, kennen we dan ook de kaders van de rijksregeling waarbinnen we moeten opereren. Het allerbelangrijkste is echter dat we in alles wat we doen de jongeren in het oog houden en dat we onze regionale samenwerking uitbouwen en versterken. We kunnen het alleen samen!

Ans pennartz

ANS pENNARTZ
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie