‘DE JONGEREN STAAN VOOR ONS OP DE EERSTE PLEK’

“Ik ben zeer tevreden over wat we de afgelopen jaren met elkaar bereikt hebben. We hebben echt de verbinding kunnen maken tussen samenwerkingspartners. En we hebben resultaten geboekt bij het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van jongeren naar de juiste plek. Ik ben ook trots op ons nieuwe uitvoeringsprogramma. Daarin staat elke jongere centraal en op de eerste plaats.”

Coördinator Han Viguurs van het programma ‘Naar de Juiste Plek’ praat bevlogen en met vuur over de doelstellingen en speerpunten van het nieuwe uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar, onder het motto ‘Zie mij staan en vind elkaar’. “We hebben met alle partners afgesproken dat we in de hele regio werken vanuit één visie: we zien de jongeren staan en helpen ze op weg! Hun vragen en behoeften staan voorop en niet de belangen van onze organisaties. Dat vraagt van ons dat we ze écht zien en leren kennen, zodat we weten wat er speelt en wat ze nodig hebben. En dat in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat we vooral preventief kunnen werken. We gaan als partners optimaal samenwerken om alle jongeren naar de juiste plek te begeleiden.”

Tegelijkertijd heeft ze zorg over de toekomst. “We weten elkaar weliswaar goed te vinden in de regio en we hebben wel minder voortijdig schoolverlaters, maar het zijn er toch nog meer dan we willen. Bij steeds meer jongeren is zien we oplopende persoonlijke problematiek en juist deze jongeren raken we soms kwijt. Je ziet de problematiek onder jongeren landelijk ook enorm toenemen. Daar komt nu bij dat de coronabeperkingen het extra moeilijk maken voor een deel van onze doelgroep. Juist voor hen is direct contact belangrijk en die mogelijkheden worden minder.” Ook de oplopende werkloosheid maakt het voor kwetsbare jongeren extra moeilijk een duurzame plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Han vreest dat corona zeker tot vertraging zal leiden in het uitvoeren van de voornemens. Dat neemt niet weg dat alle partners van ‘Naar de Juiste Plek’ uiterst gemotiveerd zijn om er de komende jaren flink tegenaan te gaan. En dan echt gezamenlijk. In vorige periodes zag je veel kleine projectjes op allerlei scholen, nu hebben we een regionale aanpak met optimale samenwerking. De visie is nu vastgesteld door de stuurgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.”

Doorstroomcoaching
Doorstroomcoaching is voor de komende vier jaar financieel een van de zwaardere speerpunten in het uitvoeringsplan. “Dat blijft belangrijk in onze preventieve aanpak, juist omdat de overgang van de ene naar de andere school vaak een kwetsbaar moment is, waarop leerlingen uitvallen. Loopbaandossiers uit het voortgezet onderwijs sluiten nog niet aan op de aanpak van het mbo. Daarom is gezamenlijkheid in aanpak en bijvoorbeeld scholing en leren van elkaar erg belangrijk. Met die scholing gaan we in januari van start. Bovendien hebben we sinds een jaar coördinatie op de overgang ingezet. De coördinatoren staan in contact met zowel voortgezet onderwijs als mbo. Zij lopen echt op de werkvloer en weten waar verbeteringen te halen zijn. In het verleden deed iedere school het vaak op zijn eigen manier, we gaan nu proberen meer tot een eenduidige werkwijze te komen.”

Plusvoorziening
Een fors bedrag gaat naar de zogenoemde Plusvoorziening. “Dat is een grote post die wordt ingezet voor overbelaste jongeren. Dat zijn jongeren die cognitief in staat zijn een startkwalificatie te halen, maar die problemen hebben op andere leefgebieden. Ook hier verschilt de aanpak sterk. Bij de een blijven ze zoveel mogelijk in de eigen klas, bij de ander gaan ze vaker in speciale klassen. Het zou mijn wens zijn jongeren zo lang en zo veel mogelijk in de eigen klas te houden. Dit zou eerder preventief dan curatief moeten werken.” De aansluiting op de lokale en regionale jeugdzorg is – in vervolg hierop – een ander belangrijk punt. “Dat is lastig, omdat we met veel gemeenten te maken hebben.”

Interventiebudget
Een opvallend punt in het plan is het Interventiebudget. “Dat is puur bedoeld om in te zetten voor jongeren die tussen wal en schip komen en waar nergens anders budget voor te vinden is. Zo is er bijvoorbeeld een jongere met een dusdanig sterke allergie dat hij in geen enkele groep kan verblijven. Hij wil fotograaf worden en voor hem bekostigen we nu een individueel traject tot fotograaf. Een andere jongere die uit een zorgtraject kwam en waar de aansluiting met onderwijs niet meer paste, kan nu een volwassenenopleiding volgen tot kok. Deze oplossing bleek niet binnen reguliere taken van partners te regelen, maar hij komt nu wel op de juiste plek.”

MotivatieKompas
Een ander punt waar Han Viguurs trots op is: het MotivatieKompas. “Dat is een methode waarin een jongere zijn eigen drijfveren en motivatie leert ontdekken. Zo wordt helder wat ze willen. We hebben nu een proef gedaan met vijf jongeren. Een van hen ging op sollicitatiegesprek en vroeg aan het begin: mag ik eerst mijn MotivatieKompas laten zien? Dat doet iets met zo’n werkgever en zo creëer je ook kansen. Anton Philips, die aan de wieg stond van het MotivatieKompas, hij is bereid ambassadeur te worden van ‘Naar de Juiste Plek’ . Hij is onder de indruk van wat we aan het doen zijn. We gaan dit MotivatieKompas ook aan het bedrijfsleven presenteren.”

De contacten met het bedrijfsleven zijn eveneens een belangrijk speerpunt: “Daar zetten we sterk op in, want uiteindelijk moeten die duurzame plaatsen op de arbeidsmarkt bij de werkgevers vandaan komen. Door de samenwerking met MKB Eindhoven is er sterke verbetering en ontstaan korte lijntjes in Helmond is vanouds al een sterk netwerk tussen onderwijs en bedrijfsleven. We zetten in op meer stageplekken en leerwerkplekken, ook in deze moeilijke tijden. Bovendien streven we in samenwerking met de bedrijven naar extra begeleiding van kwetsbare jongeren op stage- en leerwerkplekken.” 

Bekijk de samenvatting van het plan

Han Viguurs

han viguurs
Programmacoördinator

voorkomen voortijdig schoolverlaten
en jongeren in een kwetsbare positie