‘IK HAMER ER ALTIJD OP: NEEM JE COLLEGA'S MEE IN HET PROCES’

“Het waren zonder uitzondering allemaal erg positieve pitches. De mensen die in de leergang ‘Regionaal Samenwerken’ met elkaar aan de slag zijn geweest, zien duidelijk de noodzaak om loopbaanbegeleiding in het onderwijs op een hoger plan te brengen. Ze hadden er allemaal veel werk van gemaakt en hun plannen zijn zeker ambitieus te noemen.”

Met veel genoegen en ook met instemming heeft directeur Niek van der Zanden van  Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs dus gekeken en geluisterd naar de afsluitende bijeenkomst van de leergang ‘Regionaal samenwerken voor effectieve begeleiding van jongeren’. De deelnemers sloten daar de leergang af met een pitch waarin zij hun plannen voor een betere loopbaanbegeleiding presenteerden.

“De mensen van de 11 scholen die hebben deelgenomen, kun je zeker als kartrekkers beschouwen als het gaat om het realiseren van een nog betere begeleiding van kwetsbare leerlingen. En hoewel het in die plannen natuurlijk vaak gaat over extra tijd, meer formatie en meer geld, en om verbetering van processen, zie je dat zij daarbij de leerlingen om wie het gaat heel goed op het netvlies hebben staan”, zegt Niek van der Zanden.           

Niet opdrogen

Dat neemt niet weg dat hij in de open gedachtewisseling tijdens de afsluitende bijeenkomst over de plannen nog wel wat goede raad heeft kunnen meegeven. “Het is belangrijk veel aandacht te besteden aan het borgen van de plannen. Ze moeten er binnen en buiten hun eigen school, ook bij bedrijven bijvoorbeeld, veel meer de boer mee opgaan. Want ze moeten zich wel realiseren dat dit weliswaar een heel belangrijk plan is, maar voor directeuren en besturen is het een van de vele dingen die moeten. Dus zet dit – ook in samenwerking met elkaar – veel beter in de etalage. Daarnaast hamer ik er altijd op: neem je collega’s mee in het proces. Probeer ook hen te enthousiasmeren, hou het niet te veel bij jezelf, neem het hele team erin mee. Het werk moet ook op een goede manier verdergaan als jij om de een of andere reden iets anders gaat doen. Dit moet niet te snel opdrogen. Het mag niet wegzakken.”

Hij heeft er alle vertrouwen in dat de deelnemers aan de leergang hun plannen op elkaar afstemmen en ook met elkaar zullen blijven uitwisselen. “Dat is de waarde van zo’n gezamenlijke leergang. Het is niet alleen deskundigheidsbevordering, maar het is ook van elkaar leren. Dus ik weet zeker dat ze elkaar zullen blijven opzoeken en ik hoop dat ze erin slagen om hun kennis en plannen nog veel breder in de eigen scholen en in de regio te verspreiden. Want hun LOB-plannen zijn niet alleen van belang voor de vso-pro-scholen, maar ook zeer goed toepasbaar binnen de reguliere vmbo-scholen.”

Passende plek

Een optimale leerlingbegeleiding, dat houdt Niek van der Zanden al gedurende zijn hele lange onderwijsloopbaan bezig, eerst als onderwijzer en schooldirecteur, later als directeur en bestuurder van scholengroep De Eenbes en de afgelopen 6 jaar als directeur van het samenwerkingsverband. “Dat iedere leerling een passende plek verdient, is gemakkelijk gezegd. Maar we weten uit de praktijk dat het nog niet zo gemakkelijk te realiseren is. Een goede samenwerking tussen de mensen van de verschillende scholen draagt er echter zeker toe bij. Daarom is zo’n gezamenlijke leergang zo belangrijk.”

Wat Niek van der Zanden betreft volgen er nog veel meer gezamenlijke activiteiten, al zal hij dat vanaf het eind van dit schooljaar – als hij met pensioen gaat – vanaf een wat grotere afstand volgen.

Niek

NIEK VAN DER ZANDEN
Directeur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
niek.vanderzanden@rsv-vo.nl